Titleรายงานสรุป การสำรวจสื่อมวลชนในภาคกลาง ประเทศไทย / โครงการวางแผนครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข
Imprint [กรุงเทพฯ : กระทรวง, 25--]
Descript 45 หน้า

สื่อมวลชน -- รายงาน สื่อมวลชน -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)301.162 ส24รLIB USE ONLY