Titleการสัมมนาสื่อสารมวลชนครั้งที่ 1 เรื่องอิทธิพลและความรับผิดชอบของสื่อสารมวลชน 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2507 ณ ศาลาสันติธรรม
Imprint พระนคร : กองเผยแพร่การศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2507
Descript 220 หน้า : ภาพประกอบ

สื่อมวลชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.16 ศ311กCHECK SHELVES