Authorจันทิภา ลิมปิเจริญ
Titleกระบวนการกลุ่มในการเรียนการสอน / จันทิภา ลิมปิเจริญ
Imprint [ภูเก็ต] : ภาควิชาจิตวิทยาและแนะแนว วิทยาลัยครูภูเก็ต, 2522
Descript 99 หน้า : ภาพประกอบ

ขบวนการกลุ่ม จิตวิทยาสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.1 จ115กCHECK SHELVES
Education Library301.155 จ115กCHECK SHELVES
Education Library301.115 จ115กIN REPAIR
Education Library301.155 จ115กCHECK SHELVES
College of Public Health Sciences LibraryHMM251 จ276ก 2522CHECK SHELVES
Education Library301.155 จ115กCHECK SHELVES