Authorจรูญ สุภาพ
Titleหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / โดย จรูญ สุภาพ สมพงศ์ เกษมสิน และ สุพัตรา สุภาพ
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519
Edition พิมพ์ครั้งที่2
Descript 254 หน้า : ภาพประกอบ

หน้าที่พลเมือง สังคมศึกษา สมพงศ์ เกษมสิน สุพัตรา สุภาพ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBJ1458.S จ174หCHECK SHELVES