Titleสังคมศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ / สนิท สมัครการ บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2522
Descript 137 หน้า

CONTENT

ทางเลือกในการพัฒนา / โดย สนิท สมัครการ -- ประชากรศาสตร์ / โดย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ -- การพัฒนาเศรษฐกิจ / โดย พิพิธ ศุภพิพัฒน์ -- การพัฒนาสถาบันในชนบท / โดย สนิท สมัครการ -- จิตวิทยาสังคมประยุกต์ / โดย สุนทรี โคมิน


สังคมศาสตร์ -- รวมเรื่อง การพัฒนาชนบท จิตวิทยาสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library300.8 ส15ส 2522CHECK SHELVES
Communication Arts Library300.8 ส15ส 2522CHECK SHELVES
Political Science Library300 สสCHECK SHELVES
Political Science Library300 สสCHECK SHELVES
Political Science Library300 สสCHECK SHELVES
Political Science Library300 สสCHECK SHELVES