Authorวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค), 2403-2464
Titleธรรมคดี / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
Imprint พระนคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2514
Descript 27, 366 หน้า

CONTENT

พระพุทธ -- อนุสาสนี -- อรรถศาสน์ -- อภิณหปัจจเวกขณกถา -- หัวใจไตรสิกขา -- หัวใจสมถกัมมัฏฐาน -- สติปัฏฐานโดยสังเขป -- ลำดับปฏิบัติ -- กัลยาณธรรม 5 -- วิธีทำปุพพเปตพลี -- ปกิณกธรรม -- ธรรมสังเขปปริยาย -- คำอนุโมทนาในงานปีของมหามกุฎราชวิทยาลัย


พุทธศาสนา -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3824 ว123ธCHECK SHELVES