Titleสุมงคลวิลาสินิยา นาม ทีฆนิกายฏฐกถาย / เขมจาริตเถเรน เทวโมลิกา โสธิตา
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไท, 2463
Descript 3 เล่ม

SUMMARY

เป็นคัมภีร์อรรถกถาอธิบายความในพระสุตตันตปิฎก หมวดทีฆนิกาย รวบรวมมพระสูตรต่าง ๆ


CONTENT

[เล่ม 1] อารมฺกกถตา -- พาหิรนิทานกถา -- พฺรหฺมขาลสุตฺต วณณฺนา -- สามญญฺผลสุตฺต วรณฺณนา -- อมฺพฏฐสุตฺต วณฺณนา -- โสนทณฺฑสุตฺต วณิณนา -- กูฎทนฺตสุตฺต วณฺณนา -- มหาลิสุตฺต วณฺณนา -- ขาลิยหนาทสุตฺต วณฺณนา -- โปฏฐปาทสุตฺต วณฺณนา -- สุภสุตฺต วณฺณนา -- โลหิจฺจสุตฺต วณฺณนา -- เตวิชฺชสุตฺต วณฺณนา-- [เล่ม 2] มหาปทานสุตฺต วณฺณนา -- มหานิทานสุตฺตวณฺณนา -- มหาปรินิพฺพาน วณฺณนา -- มหาสุทสฺสนสุตฺต วณฺณนา -- ชนวสภสุตฺต วณฺณนา -- มหาโควินฺทสุตฺต วณฺณนา -- มหาสมยสุตฺต วณฺณนา -- สกฺกปณฺหสุตฺต วณฺณนา -- มหาสติปฏฐานสุตฺต วณฺณนา ปายาสิราชญฺญสุตฺต วณฺณนา -- [เล่ม 3] ปกฏิกสุตฺต วณฺณนา -- อุทมฺพริกสุตฺต วณฺณนา -- ตปสฺสิโน ปริสุทฺธิวณฺณนา -- จกฺกวตฺดิสุดฺต วณฺณนา -- อคฺคญฺฌสุตฺต วณฺณนา -- สมฺปสาทนิยสตฺต วณฺณนา -- ปาสาทิกสุตฺต วณฺณนา -- ลกุขณสุตฺต วณฺณนา -- สิงฺคาลสุตฺต วณฺณนา -- อาฏานาฏิยสุตฺต วณฺณนา -- สงฺคีติสุตฺต วณธณนา -- ทสุตฺตรสุตฺต วณฺณนา --


พระสูตร พระไตรปิฎก อรรถกถา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771สมLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771สมLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771สมLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771สมLIB USE ONLY