Titleสารัตถสมุจจัย อัตถกถาภาณวาร แก้บทคำนมัสการ และสรณคมนเปน บทที่ 1
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ร.ศ. 125 [2449]
Descript ก-ฆ, 74 หน้า

SUMMARY

สารัตถสมุจจัยนี้ เป็นอรรถกถาธิบายความสวดมนต์ภาณวาร ซึ่งแบ่งเป็น 4 ภาณวาร กับมีแก้ธัม์มจัก์กกัป์ปวัต์ตนสูตร เพิ่มเติม ที่นำมาพิมพ์นี้เป็นบทที่ 1 ใน 22 บท โดยเป็นแก้บทคำนมัสการและสรณคมน ภายในเล่มมีรายการบอกให้ทราบด้วยว่าบทใดมีผู้พิมพ์ไปแล้ว ใครเป็นผู้พิมพ์ และพิมพ์เมื่อใด


พระสูตร พระไตรปิฎก อรรถกถา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771สบLIB USE ONLY