Titleวรรณนาพุทธสมัย / พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณ วโรรส ทรงแต่ง
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 245-]
Descript 2 เล่ม

SUMMARY

วรรณาพุทธสมัย เป็นการอธิบายความในพระสูตร โดยตั้งเป็นปุจฉาวิสัชนา มีทั้งบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และบทประพันธ์ของพระเถระท่านอื่นตลอดจนนักเรียนด้วย เดิมลงพิมพ์ธรรมจักษุ และได้นำมารวม รวมพิมพ์ใหม่ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 6 ปริจเฉท ได้แก่: - ปริจเฉทที่ 1 วรรณนากาลามสูตร.- ปริจเฉทที่ 2 วรรณนาพยัคฆปัชชสูตร.- ปริจเฉทที่ 3 วรรณนาจตุภยสูตร.- ปริจเฉทที่ 4 วรรณนาจูฬสัจจกสูตร.- ปริจเฉทที่ 5 วรรณนาหิตปฏิบัตติสูตร.- ปริจเฉทที่ 6 วรรณนาเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร.


CONTENT

[เล่ม 1 (ปริจเฉทที่ 1-3)] : ปริจเฉทที่ 1 : กาลามสูตร -- จุนทสูตร -- มาตุโปสกาทิ สูตร -- จูฬสาโรปมสูตร -- จุฬกัมมวิภังคสูตร -- อัคคิสูตร -- โปตลิยสูตร -- กุณฑลิยสูตร์ -- ปริจเฉทที่ 2 : พยัคฆ ปัชช สูตร -- อาทิตย สูตร -- สุข สูตร -- โภค สูตร -- ปิณฑิก สูตร -- กามโภคี สูตร -- มาตุคาม สูตร -- สัตตภริยา สูตร -- วิศาขา สูตร -- สังวาส สูตร -- นกูล สูตร -- หัตถกาฬวก สูตร -- มหานาม สักก สูตร -- ปีติสูตร -- อุโบสถ สูตร -- คิลายน สูตร -- ปริจเฉทที่ 3 : จตุภย สูตร -- นาถกรณ ธรรม สูตร -- มหาโคปาล สูตร -- จูฬ อัสสปุร สูตร -- สาราณิย ธรรม สูตร -- อปริหานิยธรรม สูตร -- ทส ธรรม สูตร -- สัปปุริส ธรรม สูตร -- อปัณณก สูตร -- อาชัญ สูตร -- ปธาน สูตร -- เมฆิย สูตร -- วนปัตถ สูตร -- ปหาน ภาวนา สูตร -- อปริหานิ สูตร -- เทวทัตต สูตร -- อาฆาต ปฏิวินย สูตร -- วัตถูปม สูตร -- สัลเลข สูตร -- [เล่ม 2 (ปริจเฉทที่ 4-6)] ; ปริจเฉทที่ 4 : จูฬสัจจก สูตร -- มหาปุณ์ณม สูตร -- ฉฉักกฺ สูตร -- สฬายตน วิภังค สูตร -- ธาตฺ วิภังค สูตร -- พหุธาตุก สูตร -- ภัทเทกรัตต -- สัตตัฏฐาน สูตร -- ฉวิโสธน สูตร -- ปริจเฉท 5 : หิตปฏิปัตติ สูตร -- มูล สูตร -- จตุฏฐาน สูตร -- โลกธรรม สูตร -- ภาสิตัพพาภาสิตัพพ สูตร -- ติตถิพยากรณ สูตร -- วิสุทธุโปสถ สูตร -- อนุต์ตริย สูตร -- มรณสติ สูตร -- อักขณ สูตร -- โคตรมี สูตร -- อรกานุสาสนี สูตร -- อมาตาปุตติกา สูตร -- ฐาน สูตร -- ฉฬาภิชาติก สูตร -- สัทธรรมปฏิรูปก สูตร -- จตุพล สูตร -- วลาหกูปม สูตร -- จูฬมาฬํโก์ยวาท สูตร -- เท์วทา วิตักก สูตร" -- ปริจเฉท 6 : เสวิตัพพา เสวิตัพพ สูตร -- อนงคณสูตร -- โคลิสสานี สูตร -- ฉันน สูตร -- สวากขาดธรรม สูตร -- เสข ปฏิปทา สูตร -- พาหิติย สูตร -- นิสันติ สูตร -- อุทเทศวิภังค สูตร -- ฉอนุส์สติ สูตร -- อนุมานสูตร -- จุล์ล เวทัลล สูตร -- รถวินีต สูตร --


พระสูตร พระไตรปิฎก

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771วLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771วLIB USE ONLY