Titleมโนรถปูรณิยา นาม องคุตตรนิกายฏฐกถา. ญาณวรตเถเรน ธมมติลกาจริเยน โสธิตา
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไท, 2463
Descript 3 เล่ม

SUMMARY

หนังสือนี้แบ่งเป็น 3 ภาคด้วยกัน คือ ภาคที่ 1 เอกนิปาตวณฺณนา ภาคที่ 2 ทุกติกจตุกฺกนิปาตวณฺณนา ภาคที่ 3 ปญจก – เอกา – ทสกวณฺณนา เป็นภาษาบาลีตลอดเล่ม


CONTENT

ล.1) เอกธมฺมาทิปาลิ วณฺณนา -- เอกปุคฺคลปาลี วณฺณนา -- เอตทคฺค วณฺณนา -- อญฺญา โกญฺฑฌฺฌตฺเถรวตฺถุ -- มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ -- อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ -- ภทฺทิยตฺเถตวตฺถุ -- ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ -- ปิณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถรวตฺถุ -- ปุณฺณตฺเถรวตฺถุ -- มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ -- มหาปณฺฐก จุลฺลปณฺฐกตฺ เถรวตฺถุ -- สุภูติตฺเถรวตฺถุ -- เรวตตฺเถรวตฺถุ -- กงฺขาเรวตตฺเถรวตฺถุ -- โกฬวิสโสณตฺเถรวตฺถุ


พระสูตร พระไตรปิฎก

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771มรLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771มรLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771มรLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3823 ส771มรLIB USE ONLY