Titleสารตถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนตปาสาทิกาวณณนา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์พาณิชสรรพอุดม, 2473
Descript เล่ม

CONTENT

ล.1 อารมุภกถา -- สมนฺตปาสาทิการมุภกถาวณฺณนา -- ปฐมมหาสงฺคีติวณฺณนา -- ชมฺพูทีเป อาจริยปรมฺปราวณฺณนา -- ทุติยสงฺคีติวณฺณนา -- นานาเทเสสุ สาสนปฺปติฏฐาปนํ -- ลงฺกาทีเป สาสนปฺปติฏฐาปนํ -- วินยปริยตุติยา อานิสํโส -- เวรญฺชกณฺฑวณฺณนา -- พุทฺธคุณกถา -- ปฐมชฺฌานกถา -- ทุติยชฺฌานกถา -- ตติยชุฌานกถา -- จตุตฺถชฺฌานกถา -- วิชุชากถา -- ปุพุเพนิวาสกถา -- ทิพฺพจกฺขุกถา -- อวสวกุขยกถา -- เวรญฺชพฺราหฺมณสฺส อุปาสกตฺตเทสนา -- เวรญฺชายํ ทุพฺภิกฺขกถา -- มหาโมคฺคลฺลานสฺส สีหนาทกถา -- สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยาจนกถา


พระวินัย พระไตรปิฎก ฎีกา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3822 ว623สตLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3822 ว623สตLIB USE ONLY