Titleบาฬีมุต์ตกวินยวินิจ์ฉัย / สมเดจพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระต้นฉบับ
Imprint พระนคร : กรุงเทพเดลิเมล์, 2457
Descript เล่ม

SUMMARY

หนังสือบาฬีมุต์ตกวินยวินิจฉัยนี้ พิมพ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักสูตรสำหรับสอบความรู้บาลีประโยค 5 แทนสารัตถสังคหะฯ เพื่อให้พระเปรียญคุ้นเคยในทางวินัย แต่ความที่มีอยู่ในปกณ์นี้เป็นมติของพระสงฆ์ในลังกา ไม่ใช่แบบที่จะใช้ได้ทุกประการ ต้องเลือกใช้เอาแต่ข้อที่ชอบด้วยเหตุผล และเนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีฉบับของฝ่ายอื่นสอบ จึงมีผิดพลาดหลายแห่ง ที่แน่ใจก็ชำระให้บริสุทธิ์ ที่ไม่แน่ใจก็ปล่อยไปตามต้นฉบับเดิม เพียงแต่มีหมายเหตุไว้ (หนังสือนี้เป็นภาบาลีตลอดฉบับ)


สงฆ์ -- การวินิจฉัยอธิกรณ์ พระวินัย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3822 ว623บLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3822 ว623บLIB USE ONLY