Titleตติย สมนตปาสาทิกาย วินยฏฐกถาย
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ไท, 2469
Descript 194 หน้า ; 25 ซม.

CONTENT

มหาวคฺควณฺณณนา -- มหาขนฺธกวณฺณนา -- โพธิกถา -- อชปาลนิโคฺรธกถา -- มุจฺจลินทกถา -- ราชายตนกถา -- พฺรหฺมยาจนกถา -- อุโภตาปสาทิกถา -- ยสวตฺก -- ปพฺพชฺชาวินิจฺฉโย -- ภทฺทวคฺคิยสหายยวตฺถุ -- อุรุเวลกสฺสปาทิวตฺถุ -- พิมฺพิสารวตฺถุ -- สารีปุตตฺโมคฺคลฺลานปพฺพชชา -- อุปชฌายวตฺตกถา -- สทฺธิวิหารริกวตฺตกถา -- สมฺมาวตฺตนาทิกถา -- ญตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทา -- อุปชฺฌายา นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา -- อาจริยา นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา -- โสฬสปญฺจกวินิจฺฉโย -- อญฺญติตฺถิยวดฺถุกถา -- ปญฺจาพาธวตฺถุกถา -- ราชภฏวตฺถุ -- โจรวตฺถุ -- โจรวตฺถุ -- อิณายิกวตฺถุกถา -- ทาสวตฺถุกถา -- ภณฺฑุกมฺมกถา -- นิสฺสยคาหณกถา -- ราหุลวตฺถุกถา -- นาสนงฺคทณฺฑกมฺมวตฺถุ -- ปณฺฑกวตฺถุ -- เถยฺยสํวาสกกถา -- ติตฺถิยปกฺกนฺตกถา -- ติรจฺฉานคตวตฺกถา -- มาตุฆาตกถาทิวติถุ -- ภิกขุณีทูสกาทิวตฺถุ -- อุภโตพฺยญฺชนกวตฺถุ -- อนุปชฺฌายกาทิวตฺถุ -- หตฺถจฺฉินฺนาทิวตฺถุกถา -- นิสฺสยคหณกถา -- เอกานุสฺสาวนากถา -- อุปสมฺปทายตฺตวิธี


พระวินัย อรรถกถา พระไตรปิฎก

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3822 ว623ตLIB USE ONLY