Titleคู่มือการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ชำเลือง วุฒิจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2525
Descript 112หน้า : ภาพประกอบ

สามเณร การบวช

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.370202 ส825คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.370202 ส925คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.370202 ส925คCHECK SHELVES