Authorพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536
Titleฆราวาสธรรม : อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2513 / พุทธทาสภิกขุ
Imprint [กรุงเทพฯ] : ธรรมทานมูลนิธิ, 2518
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript [24], 586 หน้า ; 27 ซม

CONTENT

ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว -- ปัญหาเพียงข้อเดียวของมนุษยชาติ -- ความเป็นฆราวาส -- ความสุขของฆราวาส -- ความทุกข์ในความเป็นฆราวาส -- ธรรมร่วมสำหรับคฤหัสถ์และบรรพชิต -- ความมีสติของฆราวาส -- ปัญหาเพศรสของฆราวาส -- สุญญตา กับ ฆราวาส -- ฆราวาส กับ อุดมคติของโพธิสัตว์ -- กำลังของฆราวาส -- ความรอดพื้นฐานของฆราวาส -- หายนธรรม ของ โลกฆราวาส -- ภาวะจิตทรามในอารยธรรมแผนปัจจุบัน (โลภะ) -- ฆราวาส กับไสยศาสตร์ -- ฆราวาส กับ พุทธศาสตร์ -- ทิศทางที่ฆราวาสจะต้องเดินไป -- อุดมคติที่ควรมีต่อทิศทั้ง 6 -- จุดหมายปลายทางที่มนุษย์ต้องเดินไป


ฆราวาส การดำเนินชีวิต ธรรมเทศนา ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.308 พ831ธ ล.17กCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.308 พ831ธ ล.17กLIB USE ONLY