Authorวรธมโมภิกขุ
Titleการแก้ไขปัญหาของโลกด้วยวิธีการทางการเศรษฐกิจและการสังคมสงเคราะห์ / วรธมโมภิกขุ
Imprint กรุงเทพฯ : ธรรมบูชา, 2520
Descript 42 หน้า

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน พุทธศาสนากับสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3444 ว174กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3444 ว174กCHECK SHELVES