Titleอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจนางสมถวิล จงเจริญรัตน์ ... 18 สิงหาคม 2527
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527
Descript 87 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

บทบรรยายธรรมะ / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน) -- ธรรมะบางตอนจากท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ -- คติธรรมจากท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร -- ธรรมเทศนา -- วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน


สมถวิล จงเจริญรัตน์ การปฏิบัติธรรม การฝึกจิต พุทธศาสนา สมาธิ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3443 อ233CHECK SHELVES