Titleหนังสือสวดมนต์ รวมพระสูตร แลพระปริตต่างๆ แลพระภิกขุ์ ปาติโมก์ข แลพระภิก์ขุนีปาติโมก์ข แลอภิธัม์มัต์ถสังคหคาถาจบบริบูรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิริเจริญ, ร.ศ.125 [2449]
Descript ก-ฟ, 467 หน้า

SUMMARY

หนังสือสวดมนต์เล่มนี้รวบรวมพระสูตรและพระปริตรต่างๆ พระภิกขุปาติโมกข์ พระภิกขุนีปาติโมกข์ อภิธัมมัตถ และสังคหคาถา จบบริบูรณ์ ประกอบด้วยบทสวดมนตืในหัวเรื่องใหญ่ๆ คือ :- จุลาราชปริต์ต.- มหาราชปริต์ต.- อนุโมทนาวิธี.- ปฐมภาณวาร.- ทุติยภาณวาร.- ตตินภาณวาร.- จตุตถภาณวาร.- มหาสติปัฏ์-ฐานสุต์ตปาโฐ.- สวดแจง ในบทสวดมนต์นี้นอกจากบทนมัสการและบูชาพระเจดีย์แล้วไม่มีแปล แต่อาจมีอธิบายวิธีสวดบางบทไว้ด้วย


พุทธศาสนา -- บทสวดมนต์ พุทธศาสนา -- สังฆกรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3438 หน144LIB USE ONLY