Titleประวัติวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อุบลราชธานี และ เทศกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย / [รวบรวมโดย ม.ร.ว. เสริมศรี เกษมศรี]
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2507
Descript 84, 30 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม

SUMMARY

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องของวัดสุปัฏนารามวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเกี่ยวกับที่มา ที่ตั้ง ชื่อเจ้าอาวาสรวมทั้งบุคคลสำคัญ และสิ่งสำคัญต่าง ๆ ของวัด กับเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


CONTENT

หนังสือเจ้าคุณพระธรรมบัณฑิต วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา -- สื่อสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียน -- ย่อประวัติวัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี -- ความรู้เกี่ยวกับวัดสุปัฏนารามวรวิหาร -- วิสาขบูชา -- อาสาฬหบูชา -- มาฆบูชา -- ออกพรรษา -- ไทยเราที่จะก้าวทันเขา


วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3435 ป1711CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0588 2507LIB USE ONLY