Titleพุทธโฆสนิทาน เรื่องพระพุทธโฆสาจารย์ ไปแปลพระปริยัติธรรมในลังกาทวีป
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2456
Descript 70 หน้า

SUMMARY

ในคำนำได้กล่าวถึงความสำคัญของพระพุทธโฆสาต่อพระพุทธศาสนา "พระสงฆ์ในลังกาทวีปได้สังคายนาสอบสวนพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นครั้งที่ห้า แล้วจานลงในใบลาน เป็นภาษาสิงหฬ ครั้นพุทธศักราชได้ 900 ปีเศษ พระพุทธโฆสาจึงไปแปลพระธรรมจากภาษาสิงหฬเป็นมคธภาษา มีเนื้อความดังในหนังสือเรื่องที่ตีพิมพ์นี้ การครั้งนั้นนับเนื่องเป็นสังคายนาครั้งที่หก เพราะเหตุนี้ผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาจึงมีความนับถือพระพุทธโฆสามาก"


พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.342 พ44LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1119 2456LIB USE ONLY