Titleวิทิตชาดกว่าด้วยราชธรรม 38 คาถา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2470
Descript 2, 38 หน้า

SUMMARY

หนังสือเรื่องนี้ ต้นฉบับเป็นสมุดดำเขียนเส้นหรดาลมาจากเมืองนครศรีธรรมราช เป็นลายมืออาลักษณ์สมัยรัชกาลที่ 4 สังเกตได้ว่าเป็นฉบันหลวง ว่าด้วยราชธรรมต่าง ๆ อ้างไว้ในนิทาน 38 คาถา แต่ต้นฉบับที่ได้มามีไม่ครบ นับได้เพียง 22 คาถาเท่านั้น เนื้อเรื่องดำเนินไปเป็นทำนองชาดก แต่ไม่บอกว่าชื่ออะไร ตรวจสอบในนิบาตก็ไม่พบ จึงเข้าใจว่ามีผู้รวบรวมข้อความว่าด้วยราชธรรมมาแต่งขึ้นใหม่และให้ชื่อว่าเป็นชาดก


ชาดก ราชธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.341 ช512วLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512วLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512วLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512วLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0248 2470LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0248 2470LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0248 2470LIB USE ONLY