Titleนิบาตชาดก เล่ม 14 วีสตินิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2471
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra63_0085
Descript (4), 276 หน้า ; 24 ซม

SUMMARY

วีสตินิบาตนี้ มีชาดกรวมทั้งหมด 14 เรื่อง คือ มาตงฺคชาดก -- จิตฺตสมฺภูตชาดก -- สีวิราชชาดก -- สิริเมณฺทกชาดก -- โรหนมิคฺชาดก -- หงฺสชาดก -- สุตฺติคุมฺพชาดก -- ภลฺลาติกชาดก -- โสมนสฺชาดก จมฺเปยฺยชาดก -- มหาปโลภชาดก -- ปญจปญทิตชาดก -- หตฺถิปาลชาดก -- อโยฆรชาดก. มีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี สมเด็จพระนางเจ้า 2404-2470 ชาดก หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.341 ช512น ล.14.1LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1222 ล.14 2471LIB USE ONLY