Titleนิบาตชาดก เล่ม 13 ปกิณณกนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra63_0084
Descript 4, 197 หน้า

SUMMARY

นิบาตชาดกเล่มที่ 13 นี้ ประกอบด้วยชาดก 13 เรื่อง คือ สาลิกเกทารชาดก ; จันทกินนรชาดก ; มหาอุกกุสชาดก ; อุททาลกชาดก ; ภีสกชาดก ; สุรุจิชาดก ; ปัญจอุโปสถชาดก ; มหาโมราชาดก ; ตัจฉกชาดก ; มหาวาณิชชาดก ; สาธินราชชาดก ; ทสพราหมณชาดก ; ภิกขาปรัมปรชาดก. มีสารบารพ์ซึ่งให้เรื่องย่อของชาดกแต่ละเรื่องไว้ด้วย


สวน เจ้าจอม (รัชกาลที่ 5) ใย เจ้าจอม (รัชกาลที่ 5) ชาดก นิทานคติธรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.341 ช512น ล.13FREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.13LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.13LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1221 ล.13 2470LIB USE ONLY