Titleทุกกนิบาตชาดก
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]
Descript 159 หน้า

SUMMARY

ทุกกนิบาตชาดก ประกอบด้วยชาดก 30 เรื่อง 10 เรื่องแรกอยู่ในทัฬวรรคที่ 1เรียบเรียงโดย พระธรรมไตรโลกาจารย์ 10 เรื่องต่อมาอยู่ในสันถวรรค์ที่ 2 เรียบเรียงโดยพระมหานาค และ 10 เรื่องหลังอยู่ในกัลยาณธรรมวรรคที่ 3 เรียบเรียงโดยพระมหาแสง สำหรับชาดกทั้ง 30 เรื่องนี้ ได้แก่ :- ราโชวาทชาดก.- สิงคาลชาดก.- สูกรชาดก.- อุรคชาดก.- ภัตตชาดก.- อลีนจิตตชาดก.- คุณชาดก.- สุหณุชาดก.- โมรชาดก.- วินีลกชาดก.- อินทสมานโคตตชาดก.- สันถวชาดก.- สุลิมชาดก.- คิช์ฌชาดก.- นํกุลชาดก.- อุปสาห์หกชาดก.- สมิทธิชาดก.- สกุณีค์ฆิชาดก.- อรกะชาดก.- กกัณฎกชาดก.- กัลยาณธรรมชาดก.- ทัททรชาดก.- มักกฎชาดก.- ทุพภิยมักกฎชาดก.- อาทิจจุปัฏฐานชาดก.- กฬายมุฏฐิชาดก.- ติณทุกชาดก.- สตธรรมชาดก.- ฉันทกชาดก.


ชาดก

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.341 ช512ทLIB USE ONLY