Titleจันทกุมารชาดก / พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ทรงแปล
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2472
Descript 71 หน้า ; 24 ซม.

SUMMARY

จันทกุมารชาดก เป็นชาดกที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมาร พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องนี้เมื่อครั้งที่พระเทวทัตใช้ให้นายขมังธนูมาลอบปลงพระชนม์แต่ไม่สำเร็จ เพราะนายขมังธนูเหล่านั้นกลับมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหมด เหตุที่ทรงเล่าก็เพื่อแสดงว่าพระเทวทัตได้เคยพยายามปลงพระชนม์มาในชาติก่อน ๆ แล้ว ไม่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้น


ชาดก

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.341 ช512จ 2472LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.341 ช512จ 2472LIB USE ONLY