Titleอุสสาบารส : วรรณกรรมลานนาไทยสมัยพระเจ้ากือนา / โดย สิงฆะ วรรณสัย
Imprint เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519
Descript 5, 424 หน้า

ชาดก นิทานคติธรรม วรรณคดีพื้นเมือง -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.341 ช24อCHECK SHELVES