Titleปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง : ภาคที่ 11
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2469
Descript 129 หน้า

SUMMARY

ในภาคที่ 11 นี้มีจำนวน 4 เรื่องเป็นเรื่องที่ 41-44 ในจำนวน 50 เรื่อง คือ สังขปัตตชาดก ; จันทเสนชาดก ; สุวรรณกัจฉปชาดก ; และสิโสรชาดก


ชาดก นิทานคติธรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512ปญ ภ.11LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1196 ภ.11 2469LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1196 ภ.11 2469LIB USE ONLY