Titleปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง : ภาคที่ 4
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2467
Descript 91 หน้า

SUMMARY

ปัญญาสชาดกนั้นเป็นประชุมนิทานเก่าแก่ที่เล่ากันมาในเมืองไทยแต่โบราณ 50 เรื่อง ซึ่งพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ได้รวบรวมแต่งไว้เป็นภาษามคธ เมื่อประมาณพ.ศ. 2000-2200 แต่ที่ได้นำมาพิมพ์ในภาคที่ 4 นี้มีจำนวน 6 เรื่องเป็นเรื่องที่ 9-14 ในจำนวน 50 เรื่อง คือ สุภมิตชาดก ; สิริธรชาดก ; ทุลกบัณฑิตชาดก ; อาทิตชาดก ; ทุกัมมานิกชาดก ; และมหาสุรเสนชาดก ตอนต้นมีคำอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เกี่ยวกับหนังสือปัญญาสชาดกไว้ด้วย


ชาดก นิทานคติธรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512ปญ ภ.4LIB USE ONLY