Titleนิบาตชาดก เล่ม 15 ตึสตินิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470
Descript ฏ, 162 หน้า

SUMMARY

นิบาตชาดก เล่ม 15 ตึสตินิบาตนี้ ประกอบด้วยชาดก 10 เรื่องคือ: กึฉันทชาดก -- กุมภชาดก -- ชัยทิสชาดก -- ฉัททันตชาดก -- สัมภวชาดก -- มหากปินชาดก -- ทกรักขสชาดก -- ปัณฑรกชาดก -- สัมพุลาชาดก -- ภัณฑติณฑุกชาดก. มีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


จรูญราชโภคากร (คอซิมเต๊ก ณ ระนอง) พระยา 2392-2470 ชาดก นิทานคติธรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.15LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1269 ล.15 2470LIB USE ONLY