Titleนิบาตชาดก เล่ม 12 ติกกนิบาต ปทุมวรรคที่ 2
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2461
Descript [10], ก-ฌ, 71 หน้า ; 23 ซม

SUMMARY

นิบาตชาดกเล่มที่ 12 ติกกนิบาตนี้ ประกอบด้วยชาดก 10 เรื่อง ได้แก่ : ปทุมชาดก -- มุทุปาณิชาดก -- จูลปโลภนชาดก -- มหาปนาทชาดก -- ขุรัปปชาดก -- วาตัคคสินธวชาดก -- สุวัณณกักกฏชาดก -- อารามทูสกชาดก -- สุชาตชาดก -- อุลูกชาดก. มีสารบานพร้อมเรื่องย่อด้วย และมีพระบรมราชาธิบายเรื่องนิบาตชาดก ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ตอนต้นของเล่มด้วย


ชาดก หนังสืออนุสรณ์งานศพ นิทานคติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.12LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1220 ล.12 2461LIB USE ONLY