Titleนิบาตชาดก เล่ม 11 เอกาทสนิบาต และทวาทสนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470
Descript (4), 226 หน้า

SUMMARY

นิบาตชาดกเล่มนี้มีชาดกรวม 19 เรื่อง อยู่ในเอกาทสนิบาต 9 เรื่อง คือ มาตุโปสกชาดก ; ชุณหชาดก ; ธัมมเทวปุตตชาดก ; อุทยชาดก ; ปานิยชาดก ; ยุธัญชยชาดก ; ทสรถชาดก ; สังวรชาดก ; สุปารกชาดก. อยู่ในทวาทสนิบาต 10 เรื่อง คือ จุลกุณาลชาดก ; ภัททสาลชาดก ; สมุททวาณิชชาดก ; กามชาดก ; ชนสันธชาดก ; มหากัณหชาดก ; โกสิยชาดก ; เมณฑปัญหาชาดก ; มหาปทุมชาดก ; มิตตามิตตชาดก และมีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


อนุรักษโกษา (ประเวศ อมาตยกุล) พระยา 2430-2469 ชาดก นิทานคติธรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.11LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1268 ล.11 2470LIB USE ONLY