Titleนิบาตชาดก เล่ม 9 สัตตกนิบาต แล อัฏฐกนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468
Descript (7), 308 หน้า

SUMMARY

นิบาตชาดกเล่มที่ 9 นี้ มีนิบาต 2 ภาค คือ สัตตกนิบาต และอัฏฐกนิบาต. สัตตกนิบาต ประกอบด้วยชาดก 21 เรื่องอยู่ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ : กุกกุวรรคที่ 1 มี 10 เรื่องคือ กุกกุชาดก ; มโนชชาดก ; สุตนชาดก ; คิชฌชาดก ; ทัพพบุบผชาดก ; ทสัณณกชาดก ; เสนกบัณฑิตชาดก ; อัฏฐิเสนชาดก ; กปิชาดก ; พกพรหมชาดก -- คันธารวรรคที่ 2 มี 11 เรื่องคือ คันธารชาดก ; มหากปิชาดก ; กุมภการชาดก ; ทัฬหธัมมชาดก ; โสมทัตตชาดก ; สุสิมชาดก ; โกฏสิมพลิชาดก ; ธูมการิชาดก ; ชาครชาดก ; กุมมาสปิณฑชาดก ; ปรันตปชาดก.
อัฏฐกนิบาต ประกอบด้วยชาดก 10 เรื่องอยู่ในหมวด: กัจจานิวรรคที่ 1 คือ กัจจานิโคตตชาดก ; อัฏฐสัททชาดก ; สุลสาชาดก ; สุมังคลชาดก ; คังคมาลชาดก ; เจติยราชชาดก ; อินทริยชาดก ; อาทิตตชาดก ; อัฏฐานชาดก ; ทีปิชาดก. มีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


ชาดก นิทานคติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.9LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1267 ล.9 2468LIB USE ONLY