Titleนิบาตชาดก เล่ม 8 ปัญจกนิบาต แลฉักกนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468
Descript [6], (15), 295 หน้า ; 23 ซม

SUMMARY

นิบาตชาดกเล่มที่ 8 นี้ มีนิบาต 2 ภาค คือ ปัญจกนิบาต และฉักกนิบาต. ปัญจกนิบาต ประกอบด้วยชาดก 25 เรื่องอยู่ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ : มณิกุณฑลวรรคที่ 1 มี 10 เรื่องคือ มณิกุณฑลชาดก ; สุชาตชาดก ; เวนสาขชาดก ; อุรคชาดก ; ธังกชาดก ; การันทิยชาดก ; ลฑุกิกชาดก ; จุลธัมมปาลชาดก ; สุวัณณมิคชาดก ; สุสันธีชาดก -- วัณณาโรหวรรคที่ 2 มี 10 เรื่องคือ วัณณาโรหชาดก ; สีลวิมํสกชาดก ; หิริชาดก ; ขัชโชปนชาดก ; อหิตุณฑิกชาดก ; ตุมพิยชาดก ; สาลิยชาดก ; ตจสารชาดก ; มิตวินทุกชาดก ; ปลาสชาดก -- เสสวรรค มี 5 เรื่องคือ ทีฆีติโกสลชาดก ; มิคโปตกชาดก ; มุสิกชาดก ; จุลธนุคคหชาดก ; กโปตกชาดก
ส่วนฉักกนิบาต ประกอบด้วยชาดก 20 เรื่องอยู่ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ : อวาริยวรรคที่ 1 มี 10 เรื่องคือ อวาริยชาดก ; เสตเกตุชาดก ; ทริมุขชาดก ; เนรุชาดก ; อาสังกชาดก ; มิคโลปชาดก ; สิริกาฬกัณณิชาดก ; กุกกุฏชาดก ; ธัมมธชชาดก ; นันทิยมิคราขชาดก -- ขรปุตตวรรคที่ 2 มี 10 เรื่องคือ ขรปุตตชาดก ; สูจิชาดก ; ตุณฑิลชาดก ; สุวรรณกักกฏกชาดก ; มัยหกสกุณชาดก ; ปัพพชิตวิเหฐกชาดก ; สีฆบุบผชาดก ; วิฆาสาทชาดก ; วัฏฏกชาดก ; มณิชาดก. มีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


ชาดก นิทานคติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.8LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1218 ล.8 2468LIB USE ONLY