Titleนิบาตชาดก เล่ม 6 ติกนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2467
Descript [6], (13), 387 หน้า ; 25 ซม

SUMMARY

นิบาตชาดกเล่มที่ 6 นี้ ประกอบด้วยชาดก 50 เรื่องอยู่ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ : สังกัปปราควรรคที่ 1 มี 10 เรื่องคือ สังกัปปราคชาดก ; ติลมุฎฐิชาดก ; มณิกัณฐชาดก ; กุณฑกุจฉิสินธวชาดก ; สุกชาดก ; ชรุทปานชาดก ; คามณิจันทชาดก ; มันธาตุราชชาดก ; ติริฏิวัจฉชาดก ; ทูตชาดก -- ปทุมวรรคที่ 2 มี 10 เรื่องคือ ปทุมชาดก ; มุทุปาณิชาดก ; จูลปโลภนชาดก ; มหาปนาทชาดก ; ขุรัปปชาดก ; วาตัคคสินธวชาดก ; กักกฏชาดก ; อารามทูสกชาดก ; สุชาตชาดก ; อุลุกชาดก -- อรัญญวรรคที่ 3 มี 10 เรื่องคือ อุทปานทูสกชาดก ; พยัคฆชาดก ; กัจฉปชาดก ; โลลชาดก ; รุจิรชาดก ; กุรุธรรมชาดก ; โรมชาดก ; มหิสชาดก ; สัตตปัตตชาดก ; ปูฏทูสกชาดก --
อัพภันตรวรรคที่ 4 มี 10 เรื่องคือ อัพภันตรชาดก ; เสยยชาดก ; วัฑฒกีสุกรชาดก ; สิริโจรพราหมณชาดก ; มณีสุกรชาดก ; สาลูกชาดก ; ลาภครหิตชาดก ; มัจฉุทานชาดก ; นานาฉันทชาดก ; สีลวิมังสชาดก -- กุมภวรรคที่ 5 มี 10 เรื่องคือ ภัทรฆฏเภทกชาดก ; สุปัตตชาดก ; กายนิจจาตุรชาดก ; ชัมพูขาทกชาดก ; อนัตตชาดก ; สมุททชาดก ; กามวิลาปชาดก ; ปักกอุทุมพรชาดก ; โกมาริยปุตตชาดก ; พกชาดก. มีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


ชาดก นิทานคติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.6LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1216 ล.6 2467LIB USE ONLY