Titleนิบาตชาดก เล่ม 3 เอกนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ไทย, 2462
Edition ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
Descript (9), 240 หน้า ; 22 ซม

SUMMARY

นิบาตชาดกเล่มที่ 3 นี้ ประกอบด้วยชาดก 50 เรื่องอยู่ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ : ปโรสหัสสวรรคที่ 11 มี 10 เรื่องคือ ปโรสตชาดก ; ปัณณิกชาดก ; เวริชาดก ; มิตตวินทุชาดก ; ทุพพลกัฏฐชาดก ; อุทัญชนีชาดก ; สาลิตชาดก ; วาหิยชาดก ; กุณฑกชาดก ; สัพพสาหาริกปัญหาชาดก -- คัทรภวรรคที่ 12 มี 10 เรื่องคือ คัทรภปัญหาชาดก ; อมรเวทีปัญหาชาดก ; สิงคาลชาดก ; มิตจินตีชาดก ; อนุสาสิกชาดก ; ทุพพัจจชาดก ; ติตติรชาดก ; วัฏฏกชาดก ; อกาลราวีชาดก ; พันธโมกขชาดก --
กุสนาฬีวรรคที่ 13 มี 10 เรื่องคือ กุสนาฬีชาดก ; ทุมเมธชาดก ; นังคลีสชาดก ; อัมพชาดก ; กฏาหกชาดก ; อสิลักขณชาดก ; กลัณฑุกชาดก ; มุสิกชาดก ; อัคคิกภารัทวาชชาดก ; โกสิยชาดก -- อสัมปทานวรรคที่ 14 มี 10 เรื่องคือ อสัมปทานชาดก ; ปัญจภิรุกชาดก ; ฆฏาสนชาดก ; ณานฺโสธนชาดก ; จันทาภชาดก ; สุวรรณหงสชาดก ; พัพพุชาดก ; โคธชาดก ; อุภโตภัฏฐชาดก ; กากชาดก -- กกัณฏกวรรคที่ 15 มี 10 เรื่องคือ โคธชาดก ; สิงคาลชาดก ; วิโรจนชาดก ; นังคุฏฐชาดก ; ราชชาดก ; กากชาดก ; ปุปผรัตตชาดก ; สิงคาลชาดก ; เอกปัณณชาดก ; สัญชีวชาดก. มีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


หนังสืออนุสรณ์งานศพ ชาดก นิทานคติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.3LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1214 ล.3 2462LIB USE ONLY