Titleนิบาตชาดก นวกนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470
Descript 115 หน้า

SUMMARY

นิบาตชาดก นวกนิบาตนี้ ประกอบด้วยชาดก 12 เรื่องคือ: คิชฌชาดก ; โกสัมพิยชาดก ; มหาสุวราชชาดก ; จุลสุวกราชชาดก ; หาริตชาดก ; ปทกุสลชาดก ; โลมสกัสสปชาดก ; จักกวากชาดก ; หลิททราคชาดก ; สมุคคชาดก ; ปูติมํสชาดก ; ติตติรชาดก. มีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


SUBJECT

  1. ชาดก
  2. นิทานคติธรรม
  3. หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512 ล.10.1 LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1270 2470 LIB USE ONLY