Titleชาดกนอกนิบาตเรื่อง พรหมจักร รามเกียรติ์ฉบับสำนวนภาษาลานนาไทย / โดย สิงฆะ วรรณสัย
Imprint เชียงใหม่ : โครงการตำราแผนกลานนาคดีศึกษา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522
Descript 194 หน้า

ชาดก รามเกียรติ์ วรรณคดีพื้นเมือง นิทานคติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4221 ส232ชCHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4221 ส232ชCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4221 ส232ชCHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionF236STAFF ONLY