Titleอริยสัจจากพระโอษฐ์ / กองตำราคณะธรรมทาน แปลและร้อยกรอง
Imprint ไชยา : ธรรมทานมูลนิธิ, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 2 เล่ม ; 27 ซม

อริยสัจ 4

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.34 อ397CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.34 อ397CHECK SHELVES