Titleมิลินทปัญหา หนังสือนักปราชญ์เก่า
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ไท, 2470
Descript 2 เล่ม

SUMMARY

มิลินทปัญหา เป็นการนำเอานิทานเรื่องพระนาคเสนแก้ปัญหาพระยามิลินท์อันเป็นเรื่องที่มีเค้าความจริง มาแต่งอธิบายพระธรรมวินัย แบ่งเนื้อหาเป็น 6 ส่วน คือ บุพพโยคะ ว่าด้วยบุพพกรรมและประวัติของพระนาคเสนกับพระยามิลินท์ มิลินทปัญหาว่าด้วยปัญหาเงื่อนเคียว เมฆกปัญหา ว่าด้วยปัญหาสองเงื่อน อนุมานปัญหา ว่าด้วยเรื่องที่รู้โดยอนุมาน ลักขณปัญหา ว่าด้วยลักษณะแห่งธรรมต่าง ๆ อุปมากถาปัญหา ว่าด้วยเรื่องที่พึงทราบด้วยอุปมา ใน 6 ส่วนนี้ บางส่วนยกมาติกา บางส่วนรวมไว้ในมาติกาอื่น คือ ลักขณปัญหารวมอยู่ในมิลินทปัญหา อนุมานปัญหารวมอยู่ในเมณฑกปัญหา จึงแบ่งเป็น 4 ส่วนตามนัยหลังเรียงตามลำดับดังนี้ บุพพโยคะเรียกว่าพาหิรกถาหนึ่ง มิลินทปัญหาหนึ่ง เมณฑกปัญหาหนึ่ง และอุปมากถาปัญหาหนึ่ง เรื่องเหล่านี้ ให้ความรู้ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมอย่างดียิ่ง


พุทธศาสนา -- ปกรณ์พิเศษ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.34 ม586มปLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.34 ม586มปLIB USE ONLY