Titleประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ 2 เป็นพระราชปุจฉาในรัชกาลที่ 1 (ตอนที่ 1)
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra55_0270
Descript 63 หน้า

หนังสืออนุสรณ์งานศพ พุทธศาสนา ธรรมเทศนา