Titleประกาศสังฆาณัติในรัชชกาลที่ 4 ปีกุญ พ.ศ. 2394 ปีชวด พ.ศ. 2395 แลปีฉลู พ.ศ. 2396
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468
Descript 22 หน้า ; 24 ซม

สงฆ์ -- ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ สงกรานต์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3444 ป192LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3444 ป192LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3444 ป192LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3444 ป192LIB USE ONLY