Titleปัญหาธรรมวินิจฉัย
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2469
Descript 94 หน้า

SUMMARY

ปัญหาธรรมวินิจฉันนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้วิสามัญสมาชิกของพระหอสมุดซึ่งล้วนแต่เป็นพระราชาคณะเรียงความแก้ปัญหาธรรม ซึ่งผูกขึ้นตามทำนองพระราชปุจฉาในสมัยก่อน แต่เลือกปัญหาให้เข้ากับเหตุการณ์ในสมัย เช่น “การไปรถไปจะควรแก่พระภิกษุหรือไม่” เดิมลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ สำหรับที่รวมรวมพิมพ์นี้มี 52 บทด้วยกัน มีสารบาญโดยละเอียด แต่ละปัญหาเรื่องอะไร และพระราชาคณะองค์ใดเป็นผู้เรียงความแก้ปัญหานั้น


พุทธศาสนา -- คำถามและคำตอบ ธรรมะ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.34 ป113 2469LIB USE ONLY