Authorสมเด็จพระสังฆราช สา
Titleอาคมโกสลธัมม์ปทัฎ์ฐวัณ์ณนา / สมเด็จพระสังฆราช (สา) ; มหาวงศ์ ชาญบาฬีคัด
Imprint [ม.ป.ท.] : ม.ป.พ., 2464
Descript 1 เล่ม

SUMMARY

อาคมโกสลธัม์มปทัฏ์ฐวัณ์ณนา ฉบับนี้เป็นฉบับคัดจากหนังสือลานครั้งที่ 1 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช (สา) ได้ทรงเรียบเรียงไว้ ครั้งยังทรงสมศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นอักษรลาน 6 ผูก ปรพกอบด้วยเรื่อง 7 เรื่อง คือ :- จักขุปาลัต์เถรวัตถ์.- มัก์ฐกุณ์หลีวัต์ถุ.- กาลียักขินิยาอุปปัต์ติวัต์ถุ.- โกสัม์พิกวัตถ์.- เทวหัตต์วัตถ์.- สัญชยวัต์ถุ นอกจากนั้นยังมีวิธีสัมพันธ์และวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจง่ายขึ้น การเรียบเรียงเนื้อหาในเล่ม เป็นภาษาบาลีสลับไทย แปลคำต่อคำ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.312 ส21อLIB USE ONLY