Titleสทธมมปปช โชติกา อฎฐกถา มหานิทเทส กรมพระจันทบุรีนฤนารถ ทรงคัดจากฉบับลาน ชื่อรองทรงลงเป็นตัวพิมพ์ดีด มหาวงชาญบาฬี และ หลวงธนรัตน์สอบทาน
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2463
Descript 3 เล่ม 20 ผูก

SUMMARY

หนังสือสัทธัมมัปปโชติกา อัฏฐกถา มหานิทเทสนี้ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ ทรงคัดจากฉบับลานชื่อ รองทรง ลงเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยมหาวงศ์ชาญนาฬี และหลวงธนรตน์ บาเรียญ 7 ประโยค เป็นผู้สอบทาน เล่มที่ 1 บั้นต้น ผูกที่ 1 ถึง 6 เล่มที่ 2 บั้นต้น ผูกที่ 7 ถึง 13 เล่มที่ 3 บั้นปลาย ผูกที่ 1 ถึง 20 ในการคัดหนังสือนี้ ได้คัดตัวคัมภีร์ตามฉบับรองทรงไว้ทางขวามือ ส่วนทางซ้ายมือนั้นได้ลงฉบับวัดหนังเปรียบเทียบไว้เฉพาะตอนที่คลาดเคลื่อนกัน เนื้อหาเป็นภาษาบาลีทั้งหมด มีลายพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกข้อความที่ทรงค้นได้จากที่อื่นๆด้วย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.312 ส114LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.312 ส114 2463LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.312 ส114 2463LIB USE ONLY