Authorวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค), 2403-2464
Titleโสฬสปัญหา / ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า แล สมเด็จพระสังฆราช
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ไท, 2468
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=KI-00115
Descript 266 หน้า

SUMMARY

เรื่องโสฬสปัญหานี้ มีคัมภีร์ขุททกนิกาย แผนกสุตตันปิฎก ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหาของพราหมณ์ 16 คน ตามเรื่องเล่าว่าพาวรีพราหมณ์เป็นอาจารย์ประพฤติพรตตามลัทธิพราหมณ์ที่ฝั่งแม่น้ำโคธาวารี ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเปนพระอรหัตถ์ ก็ใคร่จะสืบสวนให้รู้แน่ จึงผูกเป็นปัญหาสิบหกพวก ให้พราหมณ์ 16 คนไปทูลถาม


พระสูตร

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS