Titleธรรมวิจารณ ส่วนปรมัตถปฏิปทา / ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
Imprint พระนคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2463
Descript 75 หน้า

SUMMARY

ธรรมวิจารณ ส่วนปรมัตถปฏิปทานี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงปรารภจะทรงแต่งให้เป็นคู่กับวินัยมุข เป็นการศึกษา วิจารณ์ว่าเรื่องต่าง ๆ ในพระธรรมนั้นว่า มุ่งกล่าวถึงอะไร สมหรือฝืนคติแห่งธรรมคาได้ หรือ แย่งกับเรื่องอื่น มีโวหารเดียวตลอดเรื่องหรือมีแปลกออกไป มีเฉพาะแต่ในคัมภีร์ของเราหรือกล่าวในลัทธิอื่นด้วย เรื่องที่มีอยู่ได้แก่เรื่อง นิพฺพิทา วิราคะ วิมุตฺติ วิสุทฺธิ สันติและนิพฺพาน


พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3113 ธ17ธLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3113 ธ17ธLIB USE ONLY