Titleหนังสือพระธรรมปทรรถกถา / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปล
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2455
Descript 44 หน้า

SUMMARY

พระธรรมปทรรถกถานี้ เป็นการอธิบายเรื่องราวในพระอรรถกถา 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ เรื่องพระจักขุปาลเถระ เรื่องหลัง คือ เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ซึ่งเป็นเรื่องที่ปรากฏในยมกวรรควรรณา


SUBJECT

  1. พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3112 ธ17หLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3112 ธ17หLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3112 ธ17หLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3112 ธ17หLIB USE ONLY