Authorวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค), 2403-2464
Titleอนุพุทธปวัตติ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463
Descript 79 หน้า

CONTENT

พระอัญญาโกณฑัญญะ -- พระยะสะ -- พระอุรุเวลกัสสปะ -- พระสารีบุตร -- พระโมคคัลลานะ -- พระมหากัจจานะ -- พระโมฆราช


เจริญศรีชนมา พระองค์เจ้า พระอัญญาโกณฑัญญะ พระยะสะ พระอุรุเวลกัสสปะ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระมหากัจจานะ พระโมฆราช สงฆ์ -- ชีวประวัติ พุทธศาสนา -- ประวัติ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3092 ว123อ 2463LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3092 ว123อ 2463LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3092 ว123อ 2463LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3092 ว123อ 2463LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3092 ว123อ 2463LIB USE ONLY