Authorวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค), 2403-2464
Titleพุทธประวัติ เล่ม 1 / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2455
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra55_0267
Descript 182 หน้า

SUMMARY

หนังสือเล่มนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ในรัชกาลที่ 3) กรมหลวงวรเสฐสุดา พุทธประวัติเล่มนี้แบ่งออกเป็น ปุริมกาล กล่าวถึงชมพูทวีปและประชาชนศากยวงศ์ ประสูติพระศาสดา จนถึงตรัสรู้และประถมโพธิกาล กล่าวถึงปฐมเทศนา จนถึงเสด็จกรุงราชคฤห์ นอกจากนั้นยังมีภาคผนวกอีก 2 ภาค ภาคที่ 1 เป็นชื่อชนบทและนครหลวง ภาคที่ 2 เป็นถอดใจความแห่งอภินิหารในเวลาประสูติ


พระพุทธเจ้า

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS