Authorพระฝั้น อาจาโร
Titleพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย / โดย พระอาจารย์ฝั้น (อาจาโร เถระ). การนับถือพระพุทธศาสนา / พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร). ทางพ้นทุกข์ / ของ พระอาจารย์เม้า (ธมมุตตโม)
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2513
Descript 98 หน้า

แสงทอง (กิมเม่ง) อัชกุล พุทธศาสนา -- รวมเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.308 อ21พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.308 อ21พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.308 อ21พCHECK SHELVES